Οροι Αποστολής Βιογραφικού

Οροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να υποβάλλετε το βιογραφικό σας στην Εταιρεία OMSSE ΕΞΥΠΠ ΕΠΕ (εφεξής ως η «Provision» ή η «Εταιρεία»). Με την αποστολή του βιογραφικού σας, μας δίνετε τη δυνατότητα να εξετάσουμε τα στοιχεία σας και, εφόσον κρίνουμε ότι πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις για κάποια θέση που η Εταιρεία επιθυμεί να καλύψει, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης. Η αποστολή του βιογραφικού σας στην Εταιρεία προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων:

ΟΡΟΙ

 1. Με την υποβολή του βιογραφικού σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για να εκτιμήσουμε τα προσόντα και τις ικανότητές σας και να εξετάσουμε πιθανότητες συνεργασίας. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@provision-sa.gr με θέμα «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ». Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τις πιθανότητες συνεργασίας μας.
 2. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία μας πρόσωπα, εργαζόμενοι και συνεργάτες μας. Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εφόσον απαιτηθεί να διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας εκτός ΕΟΧ, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.
 3. Όταν υποβάλετε το βιογραφικό σας σε απάντηση αγγελίας που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία για την πλήρωση συγκεκριμένης θέσης, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης. Εάν παρέχετε την συγκατάθεσή σας ή όταν υποβάλλετε οικειοθελώς το βιογραφικό σας στην Εταιρεία, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για δύο (2) έτη. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, η Εταιρεία ενδέχεται να σας ζητήσει να ανανεώσετε τη συγκατάθεσή σας και να διατηρήσει τα στοιχεία σας για ακόμη δύο (2) έτη. Όταν λήξει η περίοδος διατήρησης ή κατόπιν ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, θα διαγράψουμε τα στοιχεία σας.
 4. Τα στοιχεία σας φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή και με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
 5. Οι Υποψήφιοι δηλώνουν ότι:

  • Παρέχουν πληροφορίες ακριβείς και αληθείς.
  • Δεν δίδουν πληροφορίες που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.).
  • Δεν παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο μετά από ρητή εξουσιοδότηση του τρίτου προσώπου.
 6. Έχετε δικαίωμα:

  • Ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
  • Διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή
  • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο
  • Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο
  • Φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή ανάκλησης της συγκατάθεσης σας. Η επεξεργασία των δεδομένων που έγινε πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγεται.

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα αναφορικά με την παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να στείλετε email ή επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας που αναφέρονται παρακάτω. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματά σας, σας συνιστούμε να ζητήσετε να σας στείλουμε την «Φόρμα Αιτημάτων Υποκειμένων των Δεδομένων» και να την υποβάλλετε στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας.

Στοιχεία Επικοινώνιας PROVISION:

Τσιριγώτη 14, 34132 Χαλκίδα
Τηλ.: 22210 74506, 60624
Fax: 22210 23316
info@provision-sa.gr

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν παραβιαστεί, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δικαιωμάτων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

elEL