Μελέτες Σήμανσης

Μελέτες Σήμανσης

Η σήμανση στους χώρους εργασίας και ιδιαιτέρως όταν αυτή σχετίζεται με τον τομέα της ασφάλειας, αποτελεί ένα απαραίτητο συλλογικό μέσο προστασίας, η αναγκαιότητα του οποίου επισημαίνεται και από το Προεδρικό Διάταγμα 1051995

(Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK).

Η ορθή σήμανση ασφάλειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την:

  • Σήμανση οδεύσεων διαφυγής – σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης.
  • Σήμανση ασφαλείας βιομηχανικών χώρων & χώρων γραφείων.
  • Σήμανση εργοταξίων – τεχνικών έργων.
  • Σήμανση – διαγράμμιση αποθηκών.
  • Κυκλοφοριακή σήμανση βιομηχανικών χώρων.
  • Επισήμανση επικίνδυνων υλών.
elEL